Từ ngày 22/12/2022, hệ thống sẽ được chuyển sang app.achamcong.vn , xin cảm ơn.

Trình duyệt sẽ tự động chuyển sang link mới sau 10 giây.